งานด้านวิศวกรรมคืออะไร
Password
Username
วิศวกรรม
งานด้านวิศวกรรมคืออะไร
                คำว่า วิศวกรรม และ วิศวกรรมศาสตร์ ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนั้น เราแปลมาจากคำว่า ”Engineering” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง อาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ใช้การวางแผน การออกแบบ การสร้าง และการใช้งานอย่างถูกหลักการทางทฤษฎีก่อนที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานได้จริง   คำว่า Engineering นี้แปลมาจากภาษาลาตินว่า “engenium”  ซึ่งแปลว่าความสามารถตามธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่กำเนิด หรือการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น   คำว่า ingenium นี้มาจากศัพท์เดิมว่า “eignere” หรือ “genere” ซึ่งแปลว่า ผลิต ประดิษฐ์  การสร้าง หรือทำให้เกิดขึ้นมาใหม่

 

วิศวกรรมคืออะไร

                วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน  ในงานอุตสาหกรรม  การผลิต  การก่อสร้าง เป็นต้น   จึงต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆ เช่น   คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์การสังเกตและประสบการณ์  เพื่อสร้างสิ่งต่างๆ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ  อุปกรณ์และวิธีการ   เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆ   ซึ่งคนที่ทำงานด้านวิศวกรรมจะเรียกว่า วิศวกร เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  จะใช้คำว่าวิศวกร ในการทำงาน  จากการวิศวกร จะถูกฝึกให้เรียบเรียงความคิดเป็นขั้นตอน มีเหตุผล และลำดับการแก้ปัญหา    จึงทำให้อาชีพนี้ต้องใช้ความอดทน  ความทุ่มเทและความรับผิดชอบที่สูงเพราะงานที่สร้างขึ้นมาต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   เพราะส่วนใหญ่วิศวกร  จะต้องลงไปทำงานในหน้างาน โดยมีหน้าที่ควบคุมลูกน้องจำนวนมาก  จึงต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่หยิ่ง อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตวิทยาที่ดีในการดูแลและควบคุมคน  งานด้านวิศวกรรมจึงต้องการคนที่เก่งและมีความรับผิดชอบสูง ในการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำในเทคโนโลยีให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป
ความประทับใจ


ปัจจุบันปริมาณพายุฝนมีเพิ่มขึ้น แต่ระบบท่อระบายน้ำที่รองรับมีไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า
สถานีสูบน้ำที่ได้รับการออกแบบไม่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้เกิดปัญหาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คู่มือการให้แนวทางและคำแนะนำในการออกแบบสถานีสูบน้ำที่มีความน่าเชื่อถือ จะลด
การหาข้อมูลเพื่อช่วยเลือกปั๊มน้ำตรงตามต้องการ เป็นเรื่องที่ใช้เวลาและท้าทายมาก ซึ่งปัจจุบันแม้จะหาข้อมูลต่างๆได้จากทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ต้องหาข้อมูลหล่ายแหล่ง ด้วยเหตุนี้
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคำว่า วิศวกรรมเคมี จะเริ่มเป็นที่คุ้นหู แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าวิศวกรรมเคมีนั้นคืออะไร มีหลักการอย่างไรและมีลักษณะในการทำงานอย่างไร รวมทั้งทำไมต้องเรียกว่าวิศวกรรมเคมี วันนี้เราจะไปทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีให้มากขึ้น
วิศวกรรมเครื่องกล คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานกลเป็นหลัก
หลายคนอาจยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ว่ามีหลักการทำงานไม่แตกต่างจากการเป็นช่างไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ Mining Engineering สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้องการการดูแลและการจัดการอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรม
ได้รับความสนใจมากพอสมควรสำหรับประกันภัย 200 บาท เพียงแค่เปิดตัวก็มีประชาชนทั่วไปจำนวนมากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย 200 นี้ว่าคืออะไร
สาขาวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมที่มีการตั้งโรงงานและมีขบวนการผลิตที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนจำนวนมาก
Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.