วิศวกรรมเคมี คืออะไร
Password
Username
วิศวกรรม
วิศวกรรมเคมี คืออะไร
            ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคำว่าวิศวกรรมเคมี จะเริ่มเป็นที่คุ้นหู แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าวิศวกรรมเคมีนั้นคืออะไร มีหลักการอย่างไรและมีลักษณะในการทำงานอย่างไร รวมทั้งทำไมต้องเรียกว่าวิศวกรรมเคมี วันนี้เราจะไปทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีให้มากขึ้น
วิศวกรรมเคมี คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่มีลักษณะของกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์แบบอาศัยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเศรษฐศาสตร์ มาร่วมในการออกแบบ วางแผน และควบคุมการดำเนินการในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีนี้ช่วยให้วัตถุดิบหรือทรัพยากรเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยข้อดีของการใช้หลักการทางวิศวกรรมเคมีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตนี้ ช่วยเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ช่วยให้การใช้วัสดุและพลังงานมีความประหยัด ปลอดภัยและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

วิศวกรรมเคมี คือ


สำหรับผู้ที่จบวิศวกรรมเคมีนั้น จะเรียกว่า วิศวกรเคมี มีหน้าที่สำคัญ คือ
-          วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต
-          พัฒนาธุรกิจหรือวิเคราะห์การลงทุน
-          ควบคุมความปลอดภัยในการทำงานในโรงงาน
-          ควบคุมและกำจัดมลพิษจากระบบการผลิต
ฯลฯ ซึ่งแต่ละหน้าที่จะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการผลิตที่วิศวกรเคมีเข้าไปเกี่ยวข้อง
หรือทำงานด้วย และต่อไปนี้คือตัวอย่างของอุตสาหกรรมการผลิตที่วิศวกรเคมีเข้าไปมีบทบาทสำคัญ
-          อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-          อุตสาหกรรมอาหารและยา
-          อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-          อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
-          อุตสาหกรรมพอลิเมอร์
-          อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
-          อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
-          อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารเคมี
-          อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
-          อุตสาหกรรมสิ่งทอและเส้นใย
-          อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค
เหล่านี้คือตัวอย่างของอุตสาหกรรมการผลิตที่นักวิศวกรเคมีเข้าไปมีบทบาทสำคัญ
ทั้งในด้านการควบคุม การดูแลและพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีคุณภาพสูงที่สุด...
ความประทับใจ


ปัจจุบันปริมาณพายุฝนมีเพิ่มขึ้น แต่ระบบท่อระบายน้ำที่รองรับมีไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า
สถานีสูบน้ำที่ได้รับการออกแบบไม่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้เกิดปัญหาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คู่มือการให้แนวทางและคำแนะนำในการออกแบบสถานีสูบน้ำที่มีความน่าเชื่อถือ จะลด
การหาข้อมูลเพื่อช่วยเลือกปั๊มน้ำตรงตามต้องการ เป็นเรื่องที่ใช้เวลาและท้าทายมาก ซึ่งปัจจุบันแม้จะหาข้อมูลต่างๆได้จากทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ต้องหาข้อมูลหล่ายแหล่ง ด้วยเหตุนี้
วิศวกรรมเครื่องกล คือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานกลเป็นหลัก
หลายคนอาจยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ว่ามีหลักการทำงานไม่แตกต่างจากการเป็นช่างไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ Mining Engineering สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ต้องการการดูแลและการจัดการอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรม
ได้รับความสนใจมากพอสมควรสำหรับประกันภัย 200 บาท เพียงแค่เปิดตัวก็มีประชาชนทั่วไปจำนวนมากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย 200 นี้ว่าคืออะไร
สาขาวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมที่มีการตั้งโรงงานและมีขบวนการผลิตที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนจำนวนมาก
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เราเห็นทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน และศาสตร์ความรู้ที่ได้สืบทอดและถ่ายทอดกันมาจนกลายเป็น สาขาหนึ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คือ วิศวกรรมโยธา
Please signin or signup

 

หน้าแรก เว็บเพื่อนบ้าน โหลดโปรแกรมฟรี ติดต่อเรา/ลงโฆษณา

Copyright  © 2015 BoardENGineer.com  All  Rights Reserved.